Встановлюємо Magento2 на Ubuntu

Почнемо зі створення директорії для Magento:

sudo mkdir /var/www/magento

Копіюємо дефолтний файл конфігурації Apache2 та налаштовуємо його для майбутнього віртуального хосту за допомогою nano:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/magento.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/magento.conf
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@gmaiil.com
   DocumentRoot /var/www/magento/
   ServerName magento
   ServerAlias www.magento

   <Directory /var/www/magento/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

За потреби редагуємо hosts

sudo nano /etc/hosts

Додаємо новий сайт та перезавантажуємо сервер:

sudo a2ensite magento.conf
systemctl reload apache2

Створюємо нового користувача magento у групі www-data, робимо його власником директорії з magento, та перемикаємось на нового користувача:

sudo adduser magento
sudo chown magento:www-data /var/www/magento/
sudo usermod -g www-data magento

Встановлюємо Magento2 за допомогою Composer, переходимо у директорію проекту та ініціюємо Сomposer:

cd var/www/magento
sudo php composer-setup.php

Створюємо новий проект:

composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition .
find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +
find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
chmod u+x bin/magento

Авторизуємось в MySQL користувачем (у нас він теж magento)

mysql -u magento -p

Власне налаштування встановлення:

bin/magento setup:install \
--base-url=http://magento \
--db-host=localhost \
--db-name=magento \
--db-user=magento \
--db-password=Mage~2passw \
--admin-firstname=admin \
--admin-lastname=admin \
--admin-email=admin@admin.com \
--admin-user=admin \
--admin-password=admin123 \
--language=en_US \
--currency=USD \
--timezone=America/Chicago \
--use-rewrites=1

Якщо все добре, побачимо URL адмінки:

[SUCCESS]: Magento Admin URI: /admin_zb7puy
sudo a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Про автора

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.